Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Angélique Heijmans Trainingen betrokken is. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt steeds uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijking van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk wanneer dit schriftelijk gebeurt.
 3. De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een gedeelte van de overeenkomst en/of een gedeelte van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet.

Artikel 2: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. De door Angélique Heijmans Trainingen uitgebrachte offertes zijn gedurende 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. Een overeenkomst tussen Angélique Heijmans Trainingen en opdrachtgever komt eerst tot stand, indien Angélique Heijmans Trainingen de ontvangst van de door de opdrachtgever aanvaarde offerte heeft bevestigd.

Artikel 3: Reserveringen

 1. Het staat Angélique Heijmans Trainingen vrij om al dan niet in te gaan op een verzoek van opdrachtgever om voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst een bepaalde datum voor opdrachtgever te reserveren.
 2. Bij reserveringen is Angélique Heijmans Trainingen gerechtigd een door opdrachtgever te betalen reserveringsbedrag vast te stellen. Indien betaling van het reserveringsbedrag niet binnen de door Angélique Heijmans Trainingen bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is Angélique Heijmans Trainingen gerechtigd de reservering op elk moment in te trekken.
 3. Reserveringen dienen uiterlijk vier weken voorafgaand aan de gereserveerde datum omgezet te worden naar een definitieve opdracht, bij gebreke waarvan de reservering van rechtswege komt te vervallen.
 4. Bij het verstrekken van een definitieve opdracht zal het reserveringsbedrag in mindering worden gebracht op de verschuldigde vergoeding. Bij het annuleren of het vervallen van een reservering heeft opdrachtgever geen recht op restitutie van het reserveringsbedrag.

Artikel 4: Annuleren van opdrachten

 1. Een verstrekte opdracht kan tot vier weken voorafgaand aan de overeengekomen datum kosteloos door opdrachtgever geannuleerd worden.
 2. Nadien is het annuleren van een opdracht slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:
 • bij annulering vanaf 4 weken tot aan 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum is opdrachtgever 25% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd;
 • bij annulering vanaf 14 dagen tot aan 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum is opdrachtgever 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd;
 • bij annulering vanaf 7 dagen tot aan 24 uur voorafgaand aan de overeengekomen datum is opdrachtgever 75% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd
 • bij annulering vanaf 24 uur voor de gereserveerde datum van de opdracht of bij niet verschijnen is opdrachtgever 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 5: Prijzen en wijzigingen daarvan

 1. Alle door Angélique Heijmans Trainingen in algemeen (reclame)materiaal vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle door Angélique Heijmans Trainingen gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en reis-/verblijfkosten, tenzij anders is vermeld.
 2. Angélique Heijmans Trainingen is gerechtigd om de overeengekomen vergoeding of een gedeelte daarvan voorafgaand aan het uitvoeren van de overeenkomst bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Angélique Heijmans Trainingen is gerechtigd  de overeengekomen vergoeding te verhogen, indien sprake is van stijging van de kosten van materialen en/of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Indien de verhoging meer dan 10% van de totale vergoeding bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling dient uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden door middel van de op de betreffende factuur vermelde wijze. Opdrachtgever is met betrekking tot het door hem verschuldigde bedrag niet gerechtigd tot korting, opschorting of verrekening over te gaan.
 2. Na ommekomst van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 12% op jaarbasis.
 3. Betalingen strekken ten eerste in mindering op verschuldigde rente en kosten en ten tweede op de langst openstaande facturen, zelfs indien opdrachtgever bij zijn betaling andres vermeldt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, WSNP of surseance van betaling met betrekking tot de opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten forfaitair worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag. In geval van een gerechtelijke procedure is opdrachtgever tevens gehouden de daadwerkelijk door Het Glaslab gemaakte gerechtelijke kosten te vergoeden.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Angélique Heijmans Trainingen zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Angélique Heijmans Trainingen vereist, heeft Angélique Heijmans Trainingen het recht bepaalde werkzaamheden door door haar aan te wijzen personen, waaronder derden, te laten uitvoeren.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Angélique Heijmans Trainingen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder alle relevante informatie met betrekking tot  de deelnemers aan de activiteiten, tijdig aan Angélique Heijmans Trainingen worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Angélique Heijmans Trainingen zijn verstrekt, heeft Angélique Heijmans Trainingen het recht de uitvoering  van de overeenkomst op te schorten en/of de als gevolg daarvan ontstane kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Angélique Heijmans Trainingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Angélique Heijmans Trainingen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Angélique Heijmans Trainingen kenbaar was of behoorde te zijn.

Artikel 8: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen en het tijdstip van voltooiing daardoor wordt beïnvloed, zal Angélique Heijmans Trainingen opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal Angélique Heijmans Trainingen de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artkel 9: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Angélique Heijmans Trainingen zijn toe te rekenen. Hieronder zijn mede begrepen: bij het aangaan van de overeenkomst onvoorziene ziekte van medewerkers van Angélique Heijmans Trainingen  die met de uitvoering van de overeenkomst belast zijn, belemmerende weersomstandigheden, defecten of gebreken van hulpmiddelen die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn, intrekken vergunningen of andere overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersproblemen.
 2. Angélique Heijmans Trainingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Angélique Heijmans Trainingen haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen van Angélique Heijmans Trainingen opgeschort en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 4. Indien Angélique Heijmans Trainingen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kon voldoen, dan heeft zij het recht het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 10: Beëindiging van de overeenkomst

 1. Angélique Heijmans Trainingen is onverminderd al haar wettelijke rechten in de volgende gevallen gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige vergoeding aan opdrachtgever verschuldigd te zijn:
 • Indien opdrachtgever een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet deugdelijk nakomt;
 • Indien opdrachtgever of deelnemers aan de activiteiten zich niet houden aan de door Angélique Heijmans Trainingen gegeven aanwijzingen of gestelde veiligheidsinstructies.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. In aanvulling op de bijzondere regeling van mogelijke aansprakelijkheid van Angélique Heijmans Trainingen jegens opdrachtgever, zoals omschreven in de overeenkomst tussen partijen, heeft de volgende regeling bij aansprakelijkheid te gelden. Bij discrepantie tussen de bijzondere regeling in de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden prevaleert de bijzondere regeling.
 2. Alle aansprakelijkeid van Angélique Heijmans Trainingen is beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal de factuurwaarde van de betreffende opdracht.
 3. Angélique Heijmans Trainingen is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade van opdrachtgever, waaronder stagnatieschade, winstderving etc.
 4. De aansprakelijkheid is uitdrukkelijk mede beperkt voor onrechtmatige daden van Angélique Heijmans Trainingen.
 5. De uit dit artikel voortvloeiende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van leidinggevenden en medewerkers van Angélique Heijmans Trainingen, alsmede eventuele hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 6. Bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid lijden slechts uitzondering indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Angélique Heijmans Trainingen en/of de andere genoemde personen.

Artikel 12: Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk te worden gemeld aan Angélique Heijmans Trainingen, bij gebreke waarvan de rechten van opdrachtgever dienaangaande komen te vervallen.
 2. Ook bij tijdige reclamatie door opdrachtgever blijft zijn verplichting tot betaling onverkort bestaan.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van Angélique Heijmans Trainingen valt is bevoegd om van alle geschillen tussen partijen kennis te nemen, onverminderd de mogelijkheid voor Angélique Heijmans Trainingen om opdrachtgever voor de bevoegde rechtbank van de woonplaats van opdrachtgever in rechte te betrekken.

Artikel 14: Wijziging van de voorwaarden

 1. Angélique Heijmans Trainingen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 2. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Ga terug naar homepage

Share This